top of page

Όροι Χρήσης

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η απεικόνιση “ΒΙΣ” αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα φήμης με δικαιούχο την εταιρεία “ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.”, η οποία εφεξής θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας ως “ΒΙΣ”. Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχόμενων σε αυτόν τον δικτυακό χώρο ανήκουν στην “ΒΙΣ”, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος της οποίας όλα τα εν λόγω περιεχόμενα προορίζονται μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση.

 

Οι όροι που αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή κανονισμός που εφαρμόζεται στο Website (Χώρο Διαδικτύου), στο Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας.


H Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία.

Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για όχι εμπορική αλλά για προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναρτήσετε, ή χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της “ΒΙΣ”.

 

Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτής υπόκεινται εξάλλου και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους Γενικούς Όρους και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες τυχόν συμφωνίες ανάμεσα σε σας και την “ΒΙΣ” παύουν να έχουν ισχύ σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο παρόν.

Γενικοί Όροι

1. Πρέπει να θεωρείτε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της “ΒΙΣ”, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά απ' ό,τι προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της “ΒΙΣ”. Η “ΒΙΣ” δεν εγγυάται ότι η χρήση των υλικών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την “ΒΙΣ”.


2. Παρά την εύλογη προσπάθεια της “ΒΙΣ” να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, αυτή δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε σφάλματα ή ελλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.


3. Η χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η “ΒΙΣ”, ούτε κάποιος από τα στελέχη της, διευθυντές της, εργαζόμενούς της, οι συνεργάτες της, αντιπροσώπους της κ.λ.π. που εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή την παράδοση της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η “ΒΙΣ” ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει επίσης ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχετε πρόσβαση για την χρήση της Ιστοσελίδας, την περιήγηση σ' αυτό ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου από την Ιστοσελίδα.


4. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλον τρόπο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και δεν θα θεωρείται περιουσιακό σας στοιχείο. Επιπλέον, η “ΒΙΣ”. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Μέσω της χρήσης από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας μπορείτε να υποβάλετε και η “ΒΙΣ” μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί κατάλληλο.


5. Εικόνες ατόμων ή τόπων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε είναι ιδιοκτησία της “ΒΙΣ” είτε χρησιμοποιούνται με την άδεια τους. Η χρήση αυτών των εικόνων εκ μέρους σας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από εσάς, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους Γενικούς Όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.


6. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και οι ενγένει απεικονίσεις προϊόντων (εφεξής τα «Εμπορικά Σήματα»), που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι κατατεθειμένα ή μη κατατεθειμένα Εμπορικά Σήματα της “ΒΙΣ”. και άλλων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της “ΒΙΣ” ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους σας, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των προβλεπομένων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους απαγορεύεται.


7. Η “ΒΙΣ” μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν άμεση ισχύ.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Ενώ βλέπετε μία από τις Ιστοσελίδες μας, μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή, στο κινητό ή στο tablet σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι με τη μορφή αρχείων “Cookies” ή με τη μορφή παρόμοιων αρχείων και μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, τα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε μια Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους Internet Browsers μπορείτε να σβήσετε τα αρχεία Cookies από το σκληρό δίσκο σας, να μπλοκάρετε όλα τα αρχεία Cookies ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα αρχείο Cookie . Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στην οθόνη βοηθείας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας.

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

 

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδεια σας.

Μπορείτε να δώσετε ή να άρετε την άδεια σας για την χρήση των άλλων τύπων cookies οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί “Cookies Ρυθμίσεις / Settings” το οποίο εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη σας ακόμα και αν είχατε επιλέξει “Αποδοχή” ή “Απόρριψη Όλων” προηγουμένως.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτόματα (π.χ. όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν συνδέεστε με την Ιστοσελίδα. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών περιλαμβάνουν τον τύπο του Internet Browser που χρησιμοποιείτε, τον τύπο λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα (domain name) της Ιστοσελίδας από το οποίο συνδεθήκατε με τη δική μας Ιστοσελίδα.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε. (εφεξής ΒΙΣ), αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Η ΒΙΣ θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΒΙΣ είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.

1. Σκοπός: 
Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής οι χρήστες των οποίων τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση αυτών και διαγραφή.

 

2. Προσωπικά Δεδομένα: 
Η ΒΙΣ ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρία μας.

3. Ασφάλεια Δεδομένων: 
Η ΒΙΣ έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

4. Αποδέκτες Δεδομένων: 
Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρίας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την ΒΙΣ έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

5. Δικαιώματα του χρήστη του οποίου τα στοιχεία έχουν συλλεχθει: 
Ο χρήστης του οποίου τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί έχει τα δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.vis.gr/contact-us

6. Χρήση Δεδομένων: 
Η ΒΙΣ μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρίας μας. Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις / προσφορές/ διαφημιστικά από την εταιρία μας μπορείτε να το δηλώσετε κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην
 ιστοσελίδα www.vis.gr/contact-us 

7. Γνωστοποίηση Δεδομένων: 
Η ΒΙΣ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.

8. Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: 
Μέσω της ιστοσελίδας της ΒΙΣ μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η ΒΙΣ δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

9. Cookies: 
Η ΒΙΣ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της ΒΙΣ είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η ΒΙΣ δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να το δηλώσετε κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας στην
 ιστοσελίδα www.vis.gr/contact-us

10. Τροποποίηση Πολιτικής: 
Η ΒΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

bottom of page